A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Webalkalmazások Fejlesztése Szakosztályának Alapszabálya

Az alapszabály szövege letölthető .rtf formátumban.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A szakosztály neve: Webalkalmazások Fejlesztése Szakosztály, angolul: Web Application Development Division
 2. Hivatalos rövidítés: WFSZ, angolul: WADD
 3. A Webalkalmazások Fejlesztése Szakosztály (továbbiakban: WFSZ) székhelye:
  1054 Budapest, Báthori u. 16.
 4. A WFSZ a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakmai közössége, jogállását a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alapszabályának X. pontja szabályozza. A WFSZ olyan szakmai közösség, mely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem kap. A vezető tisztségviselői megbízatás (elnök, elnökségi tag) összeférhetetlen bármely politikai pártban, vagy destruktív szervezetben viselt tagsággal.
   

2. A WFSZ CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

 1. A WFSZ az alapítók és a tagösszetétel irányultságának megfelelő nyelvekkel, architektúrákkal és az azokhoz kapcsolódó technológiákkal foglalkozik.
 2. Ezen technológiákkal foglalkozó konferenciák megszervezése és lebonyolítása.
 3. A létező idegen nyelvű kézikönyvek fordításának/honosításának és tankönyvek, jegyzetek írásának támogatása.
 4. A programozási nyelvekhez, architektúrákhoz és a kapcsolódó technológiákhoz szorosan hozzá tartozó programok, rutinkönyvtárak dokumentációjának magyarítása.
 5. Az interneten és intraneten alkalmazható megoldások népszerűsítésével foglalkozó kezdeményezések felkarolása, segítése.
 6. Alternatív programozási nyelvek, architektúrák és technológiák elterjesztése a magyar oktatási rendszerben. Oktatási segédanyagok és tematikák kidolgozásának segítése, ezt célzó munkák irányítása. Országos diákköri versenyek szervezése és más személyek, szervezetek ilyen irányú rendezvényeinek pályázati rendszerű támogatása.
 7. A szakosztály célkitűzéseinek megvalósítása érdekébenen csak a tagok számára elérhető levelezési listát működtet.
   

3. A WFSZ TAGJAI

 • A WFSZ tagjai lehetnek kül- és belföldi természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amennyiben NJSZT tagsággal rendelkeznek.
  A jogi személyek illetve gazdasági társaságok csak elnökségi döntés után válhatnak taggá. Az ilyen tagokat az általuk megbízott személyek képviselik a Közgyűlésen.

   

4. A TAGOK JOGAI, KÖTELESSÉGEI

 1. A Tagok jogai
 • Részt vehetnek, illetve szavazati joguk van a WFSZ Közgyűlésén
 • Részt vehetnek a WFSZ által szervezett rendezvényeken
 • Javaslatokat, indítványokat tehetnek
 • A WFSZ elnökségébe, ill. bármely tisztségére megválaszthatók (ehhez szükséges a 18. életév betöltése)
 • Hozzáférhet a szakosztályt érintő bármely információhoz.
 1. A Tagok kötelességei
 • Jelen Alapszabályt és a WFSZ vezető szerveinek határozatait betartani
 • A WFSZ tevékenységi körében önként vállalt feladatokat teljesíteni
 • Az NJSZT tagdíjat határidőig befizetni
 1. A tagság megszűnése
 • A tagság megszűnik, ha a tag kilépését írásban bejelenti.
 • Azt a tagot, aki a tagdíjat az esedékességig nem fizeti be, a WFSZ úgy tekinti, hogy tagsági jogviszonyát meg kívánja szüntetni, ezért tagjai sorából törli.
 • A WFSZ Elnöksége indokolt esetben kizárhatja azt a tagot, akit tagságára méltatlannak tart. Az Elnökség ilyen irányú határozatának meghozatalához valamennyi elnökségi tag legalább kétharmados szavazati aránya szükséges.
   

5. A WFSZ SZERVEZETE

a. Közgyűlés

 • A Közgyűlés a tagok összessége, a WFSZ legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlést a WFSZ elnöke hívja össze. A Közgyűlés nyilvános, a személyes jelenlét helyett minden olyan technikai megoldás megengedett, amely egyidejűleg minden tag rendelkezésére áll. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 30 napon belül, ha
  • az Elnökség szükségesnek tartja
  • ha a tagok 1/3-a - az ok és a cél pontos megjelölésével - írásban kéri

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati jogú tagok több mint fele jelen van, vagy szavazni képes. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, a 15 napon belülre ugyanazon napirenddel összehívott ismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A szavazás - személyi ügyek kivételével, amelyekben mindig titkosan kell szavazni - nyílt szavazással történik. A közgyűlésen résztvevő bármely szavazásra jogosult tag kérésére titkos szavazást kell elrendelni.

b. A Közgyűlés hatásköre:

 • Az Alapszabály elfogadása, illetve módosítása.
 • Az Elnökség beszámolója és előterjesztése alapján megvitatja és jóváhagyja az elmúlt időszakban végzett munkát, dönt az éves gazdasági és szakmai beszámoló elfogadásáról, elfogadja a következő évi munka-, pénzügyi tervet
 • A WFSZ elnökének, elnökségi tagjainak megválasztása, felmentése és visszahívása.
   

c. Elnökség

 • A WFSZ irányító szerve, döntéseit egyszerű többségi szavazattal hozza (egyenlőség esetén az elnök dönt)
 • Szavazásos döntését a személyes jelenlét helyett minden olyan technikai megoldással meghozhatja, amely egyidejűleg minden elnökségi tag rendelkezésére áll.
   

6. EGYÉB KÉRDÉSEK

 • Egyéb kérdésekben ill. vitás esetekben az NJSZT alapszabálya a mérvadó.